Twoje
Konto
Logowanie
Login
Hasło
Masz problem z logowaniem?
Nie masz jeszcze konta?
Strona główna  >   Regulamin
Regulamin
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO eBIURORACHUNKOWE.PL

§ 1
Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa warunki, tryb oraz elementy zainicjonowana przez Klienta współpracy z Usługobiorcą w zakresie świadczenia na jego rzecz usług księgowych i doradztwa podatkowego przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu.
2. Warunki świadczenia usług księgowych i doradztwa podatkowego zostaną szczegółowo określone w pisemnej Umowie o świadczenie usług księgowych i doradztwa podatkowego oraz w dokumencie zwanym Ogólne warunki świadczenia usług prowadzenia ksiąg podatkowych przez doradcę podatkowego Zbigniewa Macieja Szymika.

§ 2
Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
a) Usługodawca – doradca podatkowy Zbigniew Maciej Szymik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Rynkowych Zbigniew Maciej Szymik z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Wolności 100A, NIP 6450010987, REGON 272148973.
b) Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który wyraża chęć zawarcia umowy z Usługodawcą w zakresie powierzenia mu prowadzenia obsługi księgowej i doradztwa podatkowego.
c) Serwis – aplikacja internetowa umożliwiająca Klientowi – w zależności od wybranego pakietu – kontakt z Usługodawcą, przekazywanie informacji Usługodawcy a także otrzymywania od niego informacji, przekazywanie skanów dokumentów księgowych, logowanie się do systemu księgowego Usługodawcy w celu korzystania z udostępnionych Klientowi elementów tego systemu.
d) Umowa - pisemna umowa o świadczenie usług księgowych i doradztwa podatkowego zawarta z Klientem, której podpisanie zostało zainicjonowane przez Klienta na skutek Rejestracji na Stronie WWW.
e) Konto - prowadzone dla Klienta przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane w Serwisie przez Klienta.
f) Rejestracja – procedura zakładania Konta
g) Usługa – określony w Umowie zakres czynności świadczony przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
h) Pakiet – określony w Umowie zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
i) Hasło – stworzony przez Klienta ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Serwisu oraz do innych serwisów Usługodawcy.
j) Login – stworzone przez Serwis a następnie modyfikowane przez Klienta, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Klienta bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Serwisu oraz do innych serwisów Usługodawcy.
k) Strona WWW - www.ebiurorachunkowe.pl
l) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do rejestracji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email) i numer telefonu.
2. Klient zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4
Zawieranie umowy
1. Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża chęć zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych i doradztwa podatkowego oraz wyraża zgodę na wysłanie na adres mailowy przez niego wskazany Umowy.
2. Umowa będzie zawierała pakiet wybrany w Serwisie przez Klienta
3. Klient zobowiązany jest wydrukować dwa egzemplarze umowy, a następnie podpisać i parafować każdą jej stronę.
4. Klient wysyła dwa parafowane i podpisane egzemplarze Umowy na adres Usługobiorcy.
5. Usługodawca odsyła jeden egzemplarz Klientowi, po podpisaniu go i opatrzeniu datą podpisu Usługodawcy.
6. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia podpisu przez Usługodawcę. 7. Umowy zawierane na podstawie indywidualnej oferty mogą zawierać inne ustalenia i zawierać inne Pakiety, niekreślone w niniejszym Regulaminie i Serwisie.
8. Dokonanie rejestracji w Serwisie nie oznacza zawarcia Umowy i z tego tytułu Klient nie może rościć jakichkolwiek praw i obowiązków względem Usługodawcy.
9. W przypadku gdy Klient nie wykonuje postanowień pkt 3 i 4 w § 4 niniejszego Regulaminu przez okres 14 dni od dnia wysłania mu Umowy, Usługobiorca ma prawo usunąć Konto i wszystkie dane Klienta, a ten nie ma prawa wysuwania wobec Usługobiorcy roszczeń z tego tytułu.

§ 5
Pakiety
1. Użytkownik może wybrać roczny dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach następujących Pakietów:
a) Pakiet Podstawowy dla podatników zwolnionych z VAT,
b) Pakiet Podstawowy dla podatników VAT,
c) Pakiet Komfort dla podatników zwolnionych z VAT,
d) Pakiet Komfort dla podatników VAT,

§ 6
Obowiązki Klienta i innych osób
1. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi a także do ich aktualizacji. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
2. Klient i inna osoba odwiedzająca www.ebiurorachunkowe.pl zobowiązani są do korzystania z Serwisu i ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
3. Klient dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Serwisu tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Klient utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji „Zapomniałem hasła”. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

§ 7
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Serwis stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony WWW odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Klienta i innej osoby odwiedzającej Stronę WWW.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Klienta osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Klienta i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie ze Strony WWW przez Klienta bądź inna osobę ją odwiedzającą w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 8
Ochrona praw własności intelektualnej

1. Wybór i układ treści udostępnianych na Stronie WWW stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone na Stronie WWW.
3. Korzystanie ze Strony WWW przez Klienta bądź inną osobę ją odwiedzającą nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek Strony WWW w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2012 r.

Regulamin w formie pliku znajdą Państwo TUTAJ.
Dodatkowe informacje (0)
bezpieczne doradztwo regulamin polityka prywatności praca dane firmy Zgłoś błąd!
Projekt i wykonanie BerMar multimedia